Smartfony Gry

Co raz wiêcej ludzi rezygnuje ze zwyk³ych telefonów klawiaturowych, które zaopatrzone tylko w radio, mp3jke i aparat fotograficzny nie daj¹ ju¿ takiej uciechy co kiedyœ. Od jakiegoœ czasu nowoœci¹ s¹ smartfony oparte o system andorid ¿adziej o windows phone, które posiadaj¹ nie ograniczone mo¿liwoœci.

Telefon wygl¹da od strony techniczej jak komputer z lat 90' gdzie podstaw¹ jest pamiêæ operacyjna i szybkoœæ procesora to dziêki temu nasz smafton mo¿e robiæ kilka operacji na raz.

Pamiêtaj, ¿e masz ponad 10 000 róznych aplikacji i gier, a ta liczba zwiêksza siê z dnia na dzieñ !